Zakończenie realizacji projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Góra Kalwaria

Dodano: 10 czerwca 2024; Materiał promocyjny Ostatnie zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Góra Kalwaria dobiega końca. Cały Projekt, którego wartość przekracza 48 mln zł netto (59 mln zł brutto) z czego niemal 27 mln zł to unijna dotacja pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest największym jednostkowym przedsięwzięciem inwestycyjnym w historii Gminy Góra Kalwaria.


News will be here

Celem nadrzędnym Projektu były rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Góra Kalwaria, ukierunkowane na poprawę parametrów środowiskowych uzyskiwanych w toku prowadzonej działalności oraz optymalizację procesów eksploatacyjnych.

 

Zakres projektu


Projekt obejmował cztery główne zadania inwestycyjne, na które składały się:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikówcu, która otworzyła możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej kolejnym mieszkańcom.

2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Kalwaryjska, pozwalająca na poprawę jakości wody tłoczonej do sieci miejskiej.

3. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w głównych ulicach Góry Kalwarii, dzięki której uzyskano poprawę się jakości wody dostarczanej odbiorcom oraz znacząco zmniejszono prawdopodobieństwo wystąpienia awarii sieci w tym rejonie.

4. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Moczydłów, mająca na celu poprawę jakości ścieków odprowadzanych do Wisły oraz stabilną pracę ciągów technologicznych obiektu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, zminimalizowano negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz stworzono możliwości rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie.

 

Efekty realizacji


Realizacja projektu przyniosła wymierne korzyści dla społeczności lokalnej i środowiska. Wśród najważniejszych efektów wymienić można:

• Zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej: dzięki budowie nowej kanalizacji, kolejni mieszkańcy zyskali możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, co wpłynęło na poprawę warunków sanitarnych w regionie.

• Poprawa jakości wody pitnej: modernizacja największej stacji uzdatniania wody, znacząco wpłynęła na poprawę parametrów wody dostarczanej mieszkańcom oraz stabilność jej dostaw.

• Wymiana sieci w centrum Góry Kalwarii: przeprowadzona przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w centrum miasta pozwoliła na zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania awarii sieci oraz rozdzielenie sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 
• Poprawa jakości ścieków oczyszczonych: dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków w Moczydłowie, jakość ścieków odprowadzanych do Wisły ulega systematycznej poprawie. Działanie to przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez redukcję ładunku biogenów trafiającego do Wisły oraz umożliwi dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Góra Kalwaria.

 

Podsumowanie


Zakończony projekt to przykład skutecznego wykorzystania środków Unii Europejskiej na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury, co wpisującego się w potrzeby społeczności lokalnej. Za sprawą realizacji wszystkich zaplanowanych działań, kolejni mieszkańcy gminy Góra Kalwaria zyskali dostęp do nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co wpływa na poprawę komfortu życia oraz stan środowiska naturalnego. Bezpośrednim inwestorem i zarządzającym procesem inwestycyjnym był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, jednoosobowa spółka samorządowa powołana do realizacji zadań własnych Gminy Góra Kalwaria, zaś operatorem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej był Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.